Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje poskytovatele

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro prodej členské sekce prodávajícího, kterým je: Bc. Lukáš Augusta, Werichova 635/4, Olomouc, 779 00, IČ: 05346177 (dále jen „prodávající“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Členská sekce je prodávajícím provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.porodime.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Prodávaná členství jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám je zakázáno.

2. Informace o členské sekci

2.1. Kupující si volí typ členství, na jehož základě získá přístup k placenému obsahu na předem určitou dobu a za předem danou částku. Tyto informace kupující získá na prodejní stránce daného členství.

2.2. Zakoupením členství získá kupující přístup na informační webovou stránku, kde může být textový obsah, obrázky, videa, audio záznamy nebo vložené výstupy třetích stran (dále jen „obsah“). Veškerý obsah je stále majetkem prodávajícího a členství umožňuje pouze shlédnutí či poslechnutí obsahu. Je zakázáno jakkoliv šířit obsah třetím osobám, protože se tím porušuje autorský zákon.

2.3. Kupující hradí členství platební kartou. Platbu a správu údajů kompletně zprostředkovává třetí služba MemberSpace.

2.4. Kupující bere na vědomí, že členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

2.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Doručení členství

3.1. Po zadání osobních údajů a zaplacení členství platební kartou získá kupující ihned přístup k obsahu. Od této doby plyne zvolený čas členství, a to bez ohledu, kdy se kupující přihlásí.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. V případě nespokojenosti s obsahem v rámci členství ma kupující možnost 3 měsíce od zaplacení členství odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze. O této skutečnosti musí kupující informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailové komunikace. Prodávající má nárok vrátit peníze do 1 měsíce od přijetí žádosti.

5. Vyřízení reklamace

5.1. Reklamace se vztahuje na neumožnění přihlášení při aktivaci členství. Prodávající se zavazuje nahradit novým přihlášením nebo řešením této situace tak, aby byl umožněn plný členský přístup k obsahu.

6. Zabezpečení a ochrana autorský práv

6.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Obsah, který prodávající prostřednictvím členské sekce webové stránky prodává podléhá právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorského díla může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat obsah je nepřenosné. Obsah nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, má právo užívat obsah pouze kupující. Poruší-li kupující toto ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k obsahu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účel uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací), správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

8.Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší  informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Uživatel členství (kupující) byl seznámen s tím, že všechny informace, které získá z obsahu poskytovatele členství (prodávajícího), jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Poskytovatel (prodávající) neodpovídá za způsob, jakým uživatelé (kupující) členské sekce jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu využití je odpovědností každého uživatele (kupujícího, který je oprávněn členskou sekci využívat) a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele (prodávajícího) a Uživatele (kupujícího) nedopadá.

9. 2. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) se řídí právním řádem České republiky.

9.3. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

9.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím ze strany prodávajícího a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

9.5. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je objednávka kupujícího přijata a potvrzena prodávajícím a zaplacena kupujícím.  

9.6. V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně všeobecných obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že Prodávající je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text Podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

9.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 21. 10. 2021.